หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว
อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
 
นางโกสุม พรโพธิ์
นายก อบต.วิหารขาว
นโยบายความคุ้มครอง
 
 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว
Privacy Policy of Wiharnkhao Subdistrict Administrative Organization
จัดทำเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
 
องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email address) ชื่อ(name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone number) เป็นต้น
2. 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร(sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (sex) อายุ(Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ(preferences/Favorites) ความสนใจ(Interests) หรือ หมายเลขบัตรเครดิต(Credit card number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย(Billing Address)
3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี(IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน(browser Type) โดเมนเนม(Domain name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น(Referring Website Addresses)
4. องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการใดๆตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว เท่านั้น
2. องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ทราบในหน้าเว็บ www.wiharnkhao.go.th
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วย การเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
การใช้คุกกี้ (Cookies)
"คุกกี้" คือข้อมูลที่ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ "คุกกี้"ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมต้นผ่านเว็บไซต์ หรือ จนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ "คุกกี้" นั้นทำงานอีกต่อไป
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้”จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว จีงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
  องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว
  ที่อยู่ : เลขที่ 55 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
  โทรศัพท์ : 036-510-464, 036-817-535
  โทรสาร : 036-510-464, 036-817-535
  Email : wiharnkhan@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-464,
036-817-535
องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
โทร : 036-510-464, 036-817-535 โทรสาร : 036-510-464, 036-817-535
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว
จำนวนผู้เข้าชม 10,156,775 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10