หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว
อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
 
นางโกสุม พรโพธิ์
นายก อบต.วิหารขาว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
" วิหารขาวตำบลน่าอยู่ ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งสินค้าการเกษตร ประชาชนสุขภาพดี "
วิสัยทัศน์ อบต.วิหารขาว
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมและเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
 
ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 
ส่งเสริมและบูรณนาการการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันเพื่อป้องกัน หรือ ควบคุมโรคระบาดที่ร้ายแรง เช่น โรคไข้หวัดนก เอดส์ ฯลฯ
 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
 
จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้มีรายได้น้อย และปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างถาวร ตามนโยบายของรัฐบาล
 
การรณรงค์ด้านการสร้างวินัยจราจรของท้องถิ่น ความปลอดภัยบนท้องถนนทุกรูปแบบ
 
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเอาชนะความยากจน
 
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดทำ แผนชุมชน
 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นให้เด็กทุกวัย และผู้ปกครองตื่นตัวในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

แก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้แนวทางพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" และ "เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง"

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชน และท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน
 
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยสร้างความหลายหลายในรูปแบบ การบริหารจัดการ และผลิตภัณฑ์
 
จัดให้มีตลาดกลางทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เช่น ตลอดสินค้า ตลาดสดน่าซื้อ ในเขต พื้นที่ที่เหมาะสม
 
ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
 
ส่งเสริมอาชีพอื่นๆ ทดแทนการทำนาซึ่งมรอนาคตที่ดีกว่า เช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำการเลี้ยง ปลาช่อน
 
จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัดและชุมชน
 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาสินค้าเกษตร
 
พัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาด และการจำหน่ายผลผลิตของชุมชน
 
พัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิต และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และผลิตอาหาร ปลอดภัย
 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อให้เกิดแนวทางในการนำไปสู่ การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์
 
ส่งเสริมการใช้ความรู้สมัยใหม่ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เช่นการทำน้ำส้มควันไม้
 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเพี่อยกระดับคุณภาพสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างเครื่องหมาย/สัญลักษณ์คุณภาพสินค้า
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-464,
036-817-535
องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
โทร : 036-510-464, 036-817-535 โทรสาร : 036-510-464, 036-817-535
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว
จำนวนผู้เข้าชม 11,096,266 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10