หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว
อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
 
นางโกสุม พรโพธิ์
นายก อบต.วิหารขาว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกัน อย่างสากล
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์/บำรุงรักษา สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเมือง
 
ทำนุ บำรุง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถานให้อยู่ในความสมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชน รวมทั้งผู้มาเยือนทั่วไป
 
พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ สำคัญของจังหวัด เพื่อเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
 
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้องถิ่น การวิจัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างค่านิยมและวัฒนธรรม เชิดชูประเพณีรากฐานทางประวัติศาสตร์
 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพื่อเป็นพลังดึงดูดใหม่ จากทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยังยืน
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยว
 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการท่องเที่ยว และการบริการด้านการท่องเที่ยว
 
ส่งเสริม ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณภาพ
 
พัฒนาคุณภาพบุคลากรในการให้บริการ และสร้างจิตสำนึกของความเป็นเจ้าของบ้านที่ดี
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลัก และชุมชน อย่างเป็นระบบ

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเข้า และท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน
 
จัดให้มีซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ
 
จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบ และทั่วถึง
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา

การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี

บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล็ก สวนสุขภาพ
 
จัดทำแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย
 
การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล
 
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในชนบท และป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 
ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนัก และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
บูรณะ ฟื้นฟู พัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทให้น่าอยู่ มีความสงบ สะอาด สะดวก และปลอดภัย
 
พัฒนาทักษะ และเพิ่มประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะในระดับชุมชน ใน รูปแบบของธนาคารขยะ และให้มีความเชื่อมโยงเป็นระเครือข่าย
 
ฟื้นฟูทรัพยากรดินในพื้นที่เสื่อมโทรม และการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
 
ฟื้นฟู และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
 
เผยแพร่ความรู้ในการฟื้นฟูบำรุงดิน รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรอาสา
 
พัฒนาเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อมหมู่บ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้นำสมัยยึดหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของ อปท.
 
พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการบูรณาการร่วมกัน
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาบุคลากร
 
การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจังหวัดใสสะอาด
 
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความสำเร็จของงานในองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-464,
036-817-535
องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
โทร : 036-510-464, 036-817-535 โทรสาร : 036-510-464, 036-817-535
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว
จำนวนผู้เข้าชม 11,096,193 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10